Aktuality

 1. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja 2021 - 2027
  zverejnené 02.07.2020
 2. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 3. Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie: IBV Škorvaga Dvorec
  zverejnené 10.6.2020
 4. Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení ZŠ s MŠ
 5. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.5.2020 o 17.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 6. Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu-Plán udržateľnej mobility TSK
 7. Verejná vyhláška - stavebné povolenie SO 06 Verejné osvetlenie pre stavebníka Trendstav s.r.o.
  zverejnené 17.4.2020
 8. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 9. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 10. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.
  Platnosť od 6.4.2020 až do odvolania.
 11. Zápis do prvého ročníka dňa 16. a 17. apríla 2020.
  https://zsdvorec.edupage.org/
 12. Seniori, stop podvodníkom!
 13. Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre Patríciu Adámikovú - SO 02 Miestna komunikácia a SO 04 Dažďová kanalizácia.
  zverejnené 31.3.2020
 14. COVID 19, oznam o podvodoch na senioroch.
  zverejnené 27.3.2020
 15. Vybavovanie stránok na obecnom úrade Dvorec od 16.03.2020
 16. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 17. Oznámenie mestského úradu.
  zverejnené 13.3.2020
 18. Oznámenie okresného úradu o stránkových hodinách.
  zverejnené 13.3.2020
 19. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 20. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 21. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 22. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 23. Rozhodnutie - riaditeľské voľno všetkým žiakom ZŠ s MŠ Dvorec na deň 13.3.2020
  zverejnené 12.3.2020
 24. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 25. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 26. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 27. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.
  zverejnené 10.3.2020
 28. Slovensko zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia.
  Informácie ÚVZ SR - 10.3.2020
 29. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 30. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 31. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 32. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 33. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 34. Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 35. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 36. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 19.2.2020 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 37. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2020.
 38. 01-daňovník /súhrn príloh/
 39. 02-pozemok
 40. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 41. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 42. 05-byt
 43. 06-pes
 44. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 45. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 46. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 47. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.11.2019
 48. Výzva. Západoslovenská distribučná
  zverejnené 12.11.2019
 49. Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch
  zverejnené 15.10.2019
 50. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 51. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 6.9.2019
 52. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 12.7.2019
 53. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 54. Pozvánka na druhé zasadanie OZ
 55. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.3.2019
 56. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 57. Tlačivo na registráciu chovu.
 58. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 59. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 60. Leták - neplytvajte potravinami.
 61. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 62. Leták - kompostovanie.
 63. Leták - komunitné kompostovanie.
 64. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 65. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 66. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 67. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 13.9.2018
 68. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 24. 8. 2018
 69. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 70. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 71. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 72. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.