Aktuality

 1. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 18.10.2021
 2. Zverejnenie zámeru p r e n á j m u obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 15.10.2021
 3. Pozvánka na 12.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  zverejnené 23.9.2021
 4. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 09.09.2021
 5. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 6. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 7. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 8. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 9. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 10. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 11. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 12. SODB 2021
  Link na sčítanie sa nachádza v podstránke "Novinky"
 13. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 14. Leták - zber separovaného odpadu v obci Dvorec na rok 2021.
 15. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2021.
 16. 01-daňovník /súhrn príloh/
 17. 02-pozemok
 18. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 19. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 20. 05-byt
 21. 06-pes
 22. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 23. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 24. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 25. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 26. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 27. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 28. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 29. Pomôž aj Ty recyklácii.
 30. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 31. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 32. Seniori, stop podvodníkom!
 33. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 34. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 35. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 36. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 37. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 38. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 39. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 40. Tlačivo na registráciu chovu.
 41. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 42. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 43. Leták - neplytvajte potravinami.
 44. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 45. Leták - kompostovanie.
 46. Leták - komunitné kompostovanie.
 47. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 48. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 49. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 50. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 51. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.