Aktuality

 1. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 2. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie
  Pre stavebné objekty: SO 01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN SO 01 – Rozšírenie verejného osvetlenia, zverejnené 4.9.2020
 3. Pozvánka na 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 4. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 25.08.2020
 5. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 6. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 7. Pomôž aj Ty recyklácii.
 8. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 9. Oznam o oprave cesty III/1842 v k.ú. Dvorec - Sliezska Osada
 10. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja 2021 - 2027
  zverejnené 02.07.2020
 11. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 12. Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie: IBV Škorvaga Dvorec
  zverejnené 10.6.2020
 13. Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení ZŠ s MŠ
 14. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.5.2020 o 17.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 15. Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu-Plán udržateľnej mobility TSK
 16. Verejná vyhláška - stavebné povolenie SO 06 Verejné osvetlenie pre stavebníka Trendstav s.r.o.
  zverejnené 17.4.2020
 17. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 18. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 19. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.
  Platnosť od 6.4.2020 až do odvolania.
 20. Zápis do prvého ročníka dňa 16. a 17. apríla 2020.
  https://zsdvorec.edupage.org/
 21. Seniori, stop podvodníkom!
 22. Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre Patríciu Adámikovú - SO 02 Miestna komunikácia a SO 04 Dažďová kanalizácia.
  zverejnené 31.3.2020
 23. COVID 19, oznam o podvodoch na senioroch.
  zverejnené 27.3.2020
 24. Vybavovanie stránok na obecnom úrade Dvorec od 16.03.2020
 25. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 26. Oznámenie mestského úradu.
  zverejnené 13.3.2020
 27. Oznámenie okresného úradu o stránkových hodinách.
  zverejnené 13.3.2020
 28. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 29. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 30. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 31. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 32. Rozhodnutie - riaditeľské voľno všetkým žiakom ZŠ s MŠ Dvorec na deň 13.3.2020
  zverejnené 12.3.2020
 33. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 34. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 35. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 36. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.
  zverejnené 10.3.2020
 37. Slovensko zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia.
  Informácie ÚVZ SR - 10.3.2020
 38. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 39. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 40. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 41. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 42. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 43. Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 44. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 45. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 19.2.2020 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 46. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2020.
 47. 01-daňovník /súhrn príloh/
 48. 02-pozemok
 49. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 50. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 51. 05-byt
 52. 06-pes
 53. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 54. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 55. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 56. Výzva. Západoslovenská distribučná
  zverejnené 12.11.2019
 57. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 58. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 59. Pozvánka na druhé zasadanie OZ
 60. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 61. Tlačivo na registráciu chovu.
 62. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 63. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 64. Leták - neplytvajte potravinami.
 65. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 66. Leták - kompostovanie.
 67. Leták - komunitné kompostovanie.
 68. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 69. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 70. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 71. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 72. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 73. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 74. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.