Dokumenty

 1. Návrh-VZN č.1/2020 Obce Dvorec o ochrannom pásme pohrebiska obce Dvorec
  zverejnené 03.08.2020
 2. Záverečný účet za rok 2019
 3. Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
  zverejnené 16.12.2019
 4. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2019
 5. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 - poplatok za KO.
  zverejnené 16.12.2019
 6. Poplatky na rok 2020.
  zverejnené 16.12.2019
 7. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 8. Záverečný účet za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 9. VZN č. 1/2019 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ.
  zverejnené 29.5.2019
 10. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.2.2019
 11. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
  zverejnené 26.2.2019
 12. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
  zverejnené 13.12.2018
 13. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2017
  zverejnené 13.12.2018
 14. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2011.
  zverejnené 11.12.2018
 15. Poplatky na rok 2019.
  zverejnené 11.12.2018
 16. Záverečný účet za rok 2017
  zverejnené 28.6.2018
 17. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 17.1.2018
 18. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 15.12.2017
 19. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016
  zverejnené 15.12.2017
 20. Poplatky - rok 2018.
  zverejnené 15.12.2017
 21. Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
  zverejnené 14.12.2017
 22. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 23. Zmluva o prevode hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 24. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2016
  zverejnené 28.9.2017
 25. VZN č. 1/2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.
  zverejnené 26.9.2017
 26. Návrh záverečného účtu za rok 2016
  zverejnené 23. 5. 2017
 27. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
  zverejnené 24.3.2017
 28. Rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  zverejnené 16.12.2016
 29. VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
  zverejnené 16.12.2016
 30. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 16.12.2016
 31. Poplatky platné pre rok 2017
  zverejnené 16.12.2016
 32. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2015
  zverejnené 13.12.2016
 33. Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
  zverejnené 17.12.2015
 34. VZN č. 2/2015 - Spoločný školský obvod
  zverejnené 17.12.2015
 35. Poplatky - rok 2016
  zverejnené 17.12.2015
 36. Dodatok č. 3/2015 k VZN č. 1/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené 17.12.2015
 37. Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 5/2011
  financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva - zverejnené 17.12.2015
 38. PRO Dvorec
 39. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2014.
  zverejnené 17.9.2015
 40. Doplnok č.1/2015 k VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí..
  zverejnené 17.9.2015
< 1 2 >