Dokumenty

 1. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.2.2019
 2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
  zverejnené 26.2.2019
 3. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
  zverejnené 13.12.2018
 4. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2017
  zverejnené 13.12.2018
 5. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2011.
  zverejnené 11.12.2018
 6. Poplatky na rok 2019.
  zverejnené 11.12.2018
 7. Záverečný účet za rok 2017
  zverejnené 28.6.2018
 8. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 17.1.2018
 9. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 15.12.2017
 10. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016
  zverejnené 15.12.2017
 11. Poplatky - rok 2018.
  zverejnené 15.12.2017
 12. Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
  zverejnené 14.12.2017
 13. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 14. Zmluva o prevode hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 15. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2016
  zverejnené 28.9.2017
 16. VZN č. 1/2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.
  zverejnené 26.9.2017
 17. Návrh záverečného účtu za rok 2016
  zverejnené 23. 5. 2017
 18. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
  zverejnené 24.3.2017
 19. Rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  zverejnené 16.12.2016
 20. VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
  zverejnené 16.12.2016
 21. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 16.12.2016
 22. Poplatky platné pre rok 2017
  zverejnené 16.12.2016
 23. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2015
  zverejnené 13.12.2016
 24. Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
  zverejnené 17.12.2015
 25. VZN č. 2/2015 - Spoločný školský obvod
  zverejnené 17.12.2015
 26. Poplatky - rok 2016
  zverejnené 17.12.2015
 27. Dodatok č. 3/2015 k VZN č. 1/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené 17.12.2015
 28. Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 5/2011
  financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva - zverejnené 17.12.2015
 29. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2014.
  zverejnené 17.9.2015
 30. Doplnok č.1/2015 k VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí..
  zverejnené 17.9.2015
 31. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dvorec.
  zverejnené 12.6.2015
 32. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
  zverejnené 16.3.2015
 33. Rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
  zverejnené 16.12.2014
 34. Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 5/2011 - financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
  zverejnené 16.12.2014
 35. Poplatky - rok 2015
  zverejnené 16.12.2014
 36. Konsolidovaná výročná správa Obce Dvorec za rok 2013.
 37. VZN č. 1/2014
  VZN pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev.
 38. Rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
  zverejnené 16.12.2013
 39. Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 16.12.2013
 40. Poplatky - rok 2014
  zverejnené 16.12.2013
< 1 2 >