Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Sídlo: Dvorec č. 69, 956 55

Štatutárny zástupca: Ing. Eva Srncová - starostka obce

IČO: 00310387

DIČ: 2021053375

Telefón: +421 (0)38 760 2368

email: obecdvorec@stonline.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne verejné obstarávanie:

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK:

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Názov zákazky: Rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec.

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://voarchiv.eu/files/350-610fd2e5fd/.

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.11.2019, 10.00 hod.