http://sonna.com.ua

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Sídlo: Dvorec č. 69, 956 55

Štatutárny zástupca: Ing. Eva Srncová - starostka obce

IČO: 00310387

DIČ: 2021053375

Telefón: +421 (0)38 760 2368

email: obecdvorec@stonline.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne verejné obstarávanie:

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK:

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Názov zákazky: Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec.

 

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výstavba viacúčelového ihriska v obci Dvorec v zmysle zadaného výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na:  http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.11.2017, 10:00 hod.