Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Sídlo: Dvorec č. 69, 956 55

Štatutárny zástupca: Ing. Eva Srncová - starostka obce

IČO: 00310387

DIČ: 2021053375

Telefón: +421 (0)38 760 2368

email: obecdvorec@stonline.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne verejné obstarávanie:

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK:

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Názov zákazky: Výstavba chodníka v obci Dvorec.

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výstavba chodníka v obci Dvorec v zmysle zadanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/342-439d28f36c/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 7.08.2019, 10.00 hod.