Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Sídlo: Dvorec č. 69, 956 55

Štatutárny zástupca: Ing. Eva Srncová - starostka obce

IČO: 00310387

DIČ: 2021053375

Telefón: +421 (0)38 760 2368

email: obecdvorec@stonline.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne verejné obstarávanie:

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK:

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec

Názov zákazky: Detské ihrisko pre naše deti.

Stručný opis zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou, predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v obci Dvorec v zmysle zadaného výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

Lehota na predkladanie ponúk: do 30. 07.2018, do 12:00 hod.         

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky.
 2. Príloha č. 1
  Ponuka uchádzača.
 3. Príloha č. 2
  Zmluva o dielo.
 4. Príloha č. 3
  Použité materiály.
 5. Príloha č. 4
  Výkaz výmer.
 6. Príloha č. 5
  Projekt.
 7. Príloha č. 5
  Celková situácia stavby.
 8. Príloha č. 5
  Pôdorys detského ihriska.
 9. Príloha č. 5
  Pohľady.
 10. Príloha č. 5
  TL 01
 11. Príloha č. 5
  TL 02
 12. Príloha č. 5
  TL 03
 13. Príloha č. 5
  TL 04
 14. Príloha č. 5
  TL 05
 15. Príloha č. 5
  TL 06
 16. Príloha č. 5
  TL 07