Program rozvoja vidieka

                  

Názov projektu:  Výstavba chodníka v obci  Dvorec

 

Cieľ a popis projektu:Cieľom projektuje posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Prostredníctvom  výstavby chodníka v obci Dvorec, sa posilní vybavenosť územia. Vybudovanie chodníka bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce Dvorec. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry. 

                       

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.


Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Číslo Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Dvorec

Sídlo: Dvorec 69 ,  956  55  Veľké Chlievany

Miesto realizácie projektu: Obec Dvorec

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:75 560,28EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR):75 560,28EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/