Wifi pre Teba


Oznámenie o realizácii projektu


0001

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071ABN6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN


Prijímateľ: Obec Dvorec,  69, 956 55 Dvorec

Miesto realizácie: Obec Dvorec

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €


Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.70718, 18.22334)

Bod 2 Základná škola-Externý AP (48.70502, 18.22666)

Bod 3 Športové kabíny- Externý AP (48.70688, 18.21902)

Bod 4 Dom smútku – cintorín- Externý AP (48.70852, 18.22082)

Bod 5 Klub dôchodcov- Externý AP (48.70793, 18.22025)

Bod 6 Rozhlasový stĺp 1- Externý AP (48.70856, 18.22464)

Bod 7 Rozhlasový stĺp 2- Externý AP (48.70831, 18.21878)

Bod 8 Rozhlasový stĺp 3- Externý AP (48.70888, 18.21594)

Bod 9 Rozhlasový stĺp 4- Externý AP (48.70953, 18.21365)

Bod 10 rozhlasový stĺp 5- Externý AP (48.71026, 18.21214)


Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 30.11.2020.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk