Zmluvy

 1. Zmluva o dodaní tovarov - bezdrôtové prístupové body na verejných priestranstvách.
  zverejnená 17.9.2020
 2. Zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 17.9.2020
 3. Dohoda - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
  zverejnená 17.9.2020
 4. Dohoda o zabezpečení a vykonaní súvislej praxe študenta.
  zverejnená 17.9.2020
 5. Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb.
  zverejnená 9.7.2020
 6. Spracovateľská zmluva - zmluva o spracovaní osobných údajov.
  zverejnená 9.7.2020
 7. Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
  zverejnené 26.06.2020
 8. Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku.
  zverejnené 28.5.2020
 9. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 8.4.2020
 10. Zmluva o poskytnutí dotácie - Prístavba hasičskej zbrojnice - 2.etapa.
  zverejnené 10.3.2020
 11. Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke.
  zverejnená 10.3.2020
 12. Zmluva o výpožičke - hasičský automobil.
  zverejnená 10.3.2020
 13. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
  zverejnená 5.3.2020
 14. Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec.
  zverejnená 16.12.2019
 15. Zmluva o dielo - detské ihrisko Sliezska osada.
  zverejnená 4.12.2019
 16. Zmluva o dielo - výstavba chodníka.
  zverejnená 15.10.2019
 17. Zmluva o dielo č. EA MAS 7.2. 027
  zverejnená 7.10.2019
 18. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb VS/49/19.
  zverejnená 8.7.2019
 19. Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom /GDPR/.
  zverejnená 12.6.2019
 20. Zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 12.6.2019
 21. Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080419/1
  zverejnená 13.5.2019
 22. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
  zverejnená 13.5.2019
 23. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 30.4.2019
 24. Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 30.4.2019
 25. Dodatok č. 3 /EKO HUNKA/
  zverejnená 18.3.2019
 26. Kúpna zmluva - parc. č. 104.
  zverejnená 13.3.2019
 27. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 8.3.2019
 28. Licenčná zmluva - TENDERnet s.r.o.
  zverejnená 25.1.2019
 29. Darovacia zmluva - DVOREC s.r.o.
  zverejnená 23.1.2019
 30. Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.
  zverejnená 10.12.2018
 31. Zmluva o dielo č. 2/2018
  zverejnená 23.11.2018
 32. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 20.11.2018
 33. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002917 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.
  zverejnená 20.11.2018
 34. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.
  zverejnená 20.11.2018
 35. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-014/2018.
  zverejnená 20.11.2018
 36. Zmluva o dielo č. 1/2018
  zverejnená 16.10.2018
 37. Zmluva č.27/POD-301/18
  zverejnená 15.10.2018
 38. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2018
 39. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Dvorec 01.
  zverejnená 19.9.2018
 40. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
  zverejnená 9.8.2018
 41. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
  zverejnená 6.7.2018
 42. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
  zverejnená 20.6.2018
 43. Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu - papier.
  zverejnená 18.6.2018
 44. Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2018.
  zverejnená 28.5.2018
 45. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa.
  zverejnená 28.5.2018
 46. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 23.3.2018
 47. Kúpna zmluva - SVHP, š.p.
  zverejnená 13.2.2018
 48. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  zverejnená 8.1.2018
 49. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.
  zverejnená 8.1.2018
 50. Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
  zverejnená 6.12.2017
 51. Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec /žiadosť o NFP z PRV SR/.
  zverejnená 30.11.2017
 52. Dodatok k zmluve zo dňa 18.5.2017 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete číslo 1000470317.
  zverejnená 30.11.2017
 53. Zmluva o dielo - Dobudovanie dažďovej kanalizácie v obci Dvorec časť Sliezska osada.
  zverejnená 14.11.2017
 54. Dohoda o postúpení práva a povinností.
  zverejnená 30.10.2017
 55. Dodatok č. 1 k zmluve č. 2221600023 o združených službách dodávky zemného plynu.
  zverejnený 30.10.2017
 56. Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 24 741
  zverejnený 30.10.2017
 57. Odstúpenie od zmluvy o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnené 30.10.2017
 58. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice.
  zverejnená 22.9.2017
 59. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  zverejnená 14.9.2017
 60. Zmluva o dielo - vybudovanie multifunkčnej miestnosti zo starej kotolne.
  zverejnená 4.8.2017
 61. Príkazná zmluva o propagácii MAS Bebrava na podujatí.
  zverejnená 6.6.2017
 62. Zmluva č. 2017/0274 o poskytnutí dotácie - TSK.
  zverejnená 5.6.2017
 63. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 5.6.2017
 64. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP.
  zverejnená 5.6.2017
 65. Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
  zverejnená 3.5.2017
 66. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 3.5.2017
 67. Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT
  zverejnená 8.3.2017
 68. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 20.12.2016
 69. Zmluva o dielo - Oprava a zateplenie fasády na budove ZŠ.
  zverejnená 14.12.2016
 70. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
  zverejnená 17.10.2016
 71. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
  zverejnená 26.9.2016
 72. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba "PE Dvorec Osada, rekonštrukcia NNK, TS, VNK."
  zverejnená 29.7.2016
 73. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 19.7.2016
 74. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
  zverejnená 13.7.2016
 75. Zmluva ENVI - PAK, a.s.
  zverejnená 20.6.2016
 76. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 25.5.2016
 77. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba ZSE pre "Dvorec IBV Sliezska osada VNK, TS, NNK".
  zverejnená 19.5.2016
 78. Kúpna zmluva medzi obcou Dvorec a SVHP, š.p.-vodné plochy zapísané na LV č. 263
  Zverejnené 19.5.2016
 79. Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti "Nech sa nám netúlajú".
  zverejnená 12.5.2016
 80. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  zverejnená 25.4.2016
 81. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK
  zverejnená 25.4.2016
 82. Zmluva o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnená 11.3.2016
 83. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  zverejnená 9.3.2016
 84. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnená 29.2.2016
 85. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741p
  zverejnená 8.1.2016
 86. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741
  zverejnená 8.1.2016
 87. Poistná zmluva - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 7.1.2016
 88. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721p
  zverejnená 4.12.2015
 89. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721
  zverejnená 4.12.2015
 90. Dohoda o zrušení zmluvy č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 4.12.2015
 91. Zmluva o dielo č. 1/2015 - PD chodníky
  zverejnená 6.10.2015
 92. Zmluva o spolupráci č. 516/2015-6
  zverejnená 6.10.2015
 93. Darovacia zmluva č. 515/2015-5
  zverejnená 6.10.2015
 94. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 514/2015-4
  zverejnená 6.10.2015
 95. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1733/2015/D
  zverejnená 5.10.2015
 96. Zmluva o termínovanom úvere č. 1136/2015/UZ
  zverejnená 5.10.2015
 97. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnený 23.9.2015
 98. Príloha č. 1 k zmluve č. TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 99. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 100. Zmluva o dielo na dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému.
  zverejnená 17.9.2015
 101. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 8.9.2015
 102. Zmluva o externom projektovom manažmente č. PRV 2015-32
  zverejnená 21.5.2015
 103. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 5.5.2015