Zmluvy

 1. Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec.
  zverejnená 16.12.2019
 2. Zmluva o dielo - detské ihrisko Sliezska osada.
  zverejnená 4.12.2019
 3. Zmluva o dielo - výstavba chodníka.
  zverejnená 15.10.2019
 4. Zmluva o dielo č. EA MAS 7.2. 027
  zverejnená 7.10.2019
 5. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb VS/49/19.
  zverejnená 8.7.2019
 6. Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom /GDPR/.
  zverejnená 12.6.2019
 7. Zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 12.6.2019
 8. Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080419/1
  zverejnená 13.5.2019
 9. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
  zverejnená 13.5.2019
 10. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 30.4.2019
 11. Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 30.4.2019
 12. Dodatok č. 3 /EKO HUNKA/
  zverejnená 18.3.2019
 13. Kúpna zmluva - parc. č. 104.
  zverejnená 13.3.2019
 14. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 8.3.2019
 15. Licenčná zmluva - TENDERnet s.r.o.
  zverejnená 25.1.2019
 16. Darovacia zmluva - DVOREC s.r.o.
  zverejnená 23.1.2019
 17. Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.
  zverejnená 10.12.2018
 18. Zmluva o dielo č. 2/2018
  zverejnená 23.11.2018
 19. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 20.11.2018
 20. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002917 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.
  zverejnená 20.11.2018
 21. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.
  zverejnená 20.11.2018
 22. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-014/2018.
  zverejnená 20.11.2018
 23. Zmluva o dielo č. 1/2018
  zverejnená 16.10.2018
 24. Zmluva č.27/POD-301/18
  zverejnená 15.10.2018
 25. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2018
 26. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Dvorec 01.
  zverejnená 19.9.2018
 27. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
  zverejnená 9.8.2018
 28. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
  zverejnená 6.7.2018
 29. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
  zverejnená 20.6.2018
 30. Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu - papier.
  zverejnená 18.6.2018
 31. Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2018.
  zverejnená 28.5.2018
 32. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa.
  zverejnená 28.5.2018
 33. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 23.3.2018
 34. Kúpna zmluva - SVHP, š.p.
  zverejnená 13.2.2018
 35. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  zverejnená 8.1.2018
 36. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.
  zverejnená 8.1.2018
 37. Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
  zverejnená 6.12.2017
 38. Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec /žiadosť o NFP z PRV SR/.
  zverejnená 30.11.2017
 39. Dodatok k zmluve zo dňa 18.5.2017 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete číslo 1000470317.
  zverejnená 30.11.2017
 40. Zmluva o dielo - Dobudovanie dažďovej kanalizácie v obci Dvorec časť Sliezska osada.
  zverejnená 14.11.2017
 41. Dohoda o postúpení práva a povinností.
  zverejnená 30.10.2017
 42. Dodatok č. 1 k zmluve č. 2221600023 o združených službách dodávky zemného plynu.
  zverejnený 30.10.2017
 43. Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 24 741
  zverejnený 30.10.2017
 44. Odstúpenie od zmluvy o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnené 30.10.2017
 45. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice.
  zverejnená 22.9.2017
 46. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  zverejnená 14.9.2017
 47. Zmluva o dielo - vybudovanie multifunkčnej miestnosti zo starej kotolne.
  zverejnená 4.8.2017
 48. Príkazná zmluva o propagácii MAS Bebrava na podujatí.
  zverejnená 6.6.2017
 49. Zmluva č. 2017/0274 o poskytnutí dotácie - TSK.
  zverejnená 5.6.2017
 50. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 5.6.2017
 51. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP.
  zverejnená 5.6.2017
 52. Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
  zverejnená 3.5.2017
 53. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 3.5.2017
 54. Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT
  zverejnená 8.3.2017
 55. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 20.12.2016
 56. Zmluva o dielo - Oprava a zateplenie fasády na budove ZŠ.
  zverejnená 14.12.2016
 57. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
  zverejnená 17.10.2016
 58. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
  zverejnená 26.9.2016
 59. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba "PE Dvorec Osada, rekonštrukcia NNK, TS, VNK."
  zverejnená 29.7.2016
 60. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 19.7.2016
 61. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
  zverejnená 13.7.2016
 62. Zmluva ENVI - PAK, a.s.
  zverejnená 20.6.2016
 63. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 25.5.2016
 64. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba ZSE pre "Dvorec IBV Sliezska osada VNK, TS, NNK".
  zverejnená 19.5.2016
 65. Kúpna zmluva medzi obcou Dvorec a SVHP, š.p.-vodné plochy zapísané na LV č. 263
  Zverejnené 19.5.2016
 66. Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti "Nech sa nám netúlajú".
  zverejnená 12.5.2016
 67. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  zverejnená 25.4.2016
 68. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK
  zverejnená 25.4.2016
 69. Zmluva o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnená 11.3.2016
 70. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  zverejnená 9.3.2016
 71. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnená 29.2.2016
 72. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741p
  zverejnená 8.1.2016
 73. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741
  zverejnená 8.1.2016
 74. Poistná zmluva - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 7.1.2016
 75. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721p
  zverejnená 4.12.2015
 76. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721
  zverejnená 4.12.2015
 77. Dohoda o zrušení zmluvy č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 4.12.2015
 78. Zmluva o dielo č. 1/2015 - PD chodníky
  zverejnená 6.10.2015
 79. Zmluva o spolupráci č. 516/2015-6
  zverejnená 6.10.2015
 80. Darovacia zmluva č. 515/2015-5
  zverejnená 6.10.2015
 81. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 514/2015-4
  zverejnená 6.10.2015
 82. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1733/2015/D
  zverejnená 5.10.2015
 83. Zmluva o termínovanom úvere č. 1136/2015/UZ
  zverejnená 5.10.2015
 84. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnený 23.9.2015
 85. Príloha č. 1 k zmluve č. TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 86. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 87. Zmluva o dielo na dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému.
  zverejnená 17.9.2015
 88. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 8.9.2015
 89. Zmluva o externom projektovom manažmente č. PRV 2015-32
  zverejnená 21.5.2015
 90. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 5.5.2015
 91. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 4.5.2015
 92. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
  zverejnená 20.2.2015
 93. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnená 20.2.2015
 94. Dohoda menšie obecné služby č. 2/2015
  zverejnená 15.1.2015
 95. Dohoda menšie obecné služby č. 1/2015
  zverejnená 15.1.2015
 96. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnená 12.12.2014
 97. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 28.11.2014
 98. Dodatok k zmluve ZSE - Ponuka E.Výhoda/2014
  zverejnená 14.10.2014
 99. ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  zverejnená 8.10.2014
 100. Zmluva č. 2014/0309 o poskytnutí dotácie
  zverejnená 1.10.2014
 101. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 102. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 103. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 104. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 105. Zmluva o preprave osôb
  zverejnená 16.5.2014
 106. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014
  zverejnená 16.5.2014
 107. Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecných bremien
  zverejnená 16.5.2014
 108. Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
  zverejnený 13.5.2014
 109. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
  zverejnená 20.3.2014
 110. Dodatok k zmluve na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
  zverejnený 14.3.2014
 111. Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
  zverejnená 3.3.2014
 112. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  zverejnená 3.3.2014
 113. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnené 10.1.2014
 114. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
  zverejnená 8.7.2013
 115. Zmluva o odbere plastového odpadu
  zverejnená 14.6.2013
 116. ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  zverejnená 10.6.2013
 117. Dohoda menšie obecné služby č. 4/2013
  zverejnená 29.4.2013
 118. Dohoda menšie obecné služby č. 3/2013
  zverejnená 26.3.2013
 119. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnená 7.1.2013
 120. Dohoda menšie obecné služby č. 2/2013
  zverejnená 7.1.2013
 121. Dohoda menšie obecné služby č. 1/2013
  zverejnená 7.1.2013
 122. Poistná zmluva - obecné budovy
  zverejnená 31.12.2012
 123. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 30.11.2012
 124. Zmluva o výkupe použitého jedlého oleja a tukov
  zverejnená 3.7.2012
 125. Zmluva o zriadení vecného bremena
  zverejnená 19.6.2012
 126. Dodatok k zmluve SPP
  zverejnený 31.5.2012
 127. Zmluva - audítorske služby
  zverejnená 31.5.2012
 128. Zmluva - Spoločný obecný úrad
  zverejnená 11.5.2012
 129. Nájomná zmluva na obecný pozemok
  zverejnená 30.3.2012
 130. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 30.3.2012
 131. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - menšie obecné služby
  zverejnená 30.3.2012
 132. Zmluva o dielo - výmena okien a dverí na budove OcÚ a MŠ
  zverejnená 8.2.2012
 133. Zmluva o nájme - obecný pozemok
  zverejnená 8.2.2012
 134. Zmluva - elektronické služby VŠZP
 135. Poistná zmluva obecný úrad
 136. Poistná zmluva - obecné budovy
 137. Zmluva - elektronické služby Dôvera
 138. Zmluva - Úrad vlády SR
  Dotácia na výmenu okien na budovách Ocú a MŠ