Zmluvy

 1. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb VS/49/19.
  zverejnená 8.7.2019
 2. Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom /GDPR/.
  zverejnená 12.6.2019
 3. Zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 12.6.2019
 4. Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080419/1
  zverejnená 13.5.2019
 5. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
  zverejnená 13.5.2019
 6. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 30.4.2019
 7. Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 30.4.2019
 8. Dodatok č. 3 /EKO HUNKA/
  zverejnená 18.3.2019
 9. Kúpna zmluva - parc. č. 104.
  zverejnená 13.3.2019
 10. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 8.3.2019
 11. Licenčná zmluva - TENDERnet s.r.o.
  zverejnená 25.1.2019
 12. Darovacia zmluva - DVOREC s.r.o.
  zverejnená 23.1.2019
 13. Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.
  zverejnená 10.12.2018
 14. Zmluva o dielo č. 2/2018
  zverejnená 23.11.2018
 15. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 20.11.2018
 16. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002917 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.
  zverejnená 20.11.2018
 17. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.
  zverejnená 20.11.2018
 18. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-014/2018.
  zverejnená 20.11.2018
 19. Zmluva o dielo č. 1/2018
  zverejnená 16.10.2018
 20. Zmluva č.27/POD-301/18
  zverejnená 15.10.2018
 21. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2018
 22. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Dvorec 01.
  zverejnená 19.9.2018
 23. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
  zverejnená 9.8.2018
 24. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
  zverejnená 6.7.2018
 25. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
  zverejnená 20.6.2018
 26. Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu - papier.
  zverejnená 18.6.2018
 27. Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2018.
  zverejnená 28.5.2018
 28. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa.
  zverejnená 28.5.2018
 29. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 23.3.2018
 30. Kúpna zmluva - SVHP, š.p.
  zverejnená 13.2.2018
 31. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  zverejnená 8.1.2018
 32. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.
  zverejnená 8.1.2018
 33. Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
  zverejnená 6.12.2017
 34. Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec /žiadosť o NFP z PRV SR/.
  zverejnená 30.11.2017
 35. Dodatok k zmluve zo dňa 18.5.2017 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete číslo 1000470317.
  zverejnená 30.11.2017
 36. Zmluva o dielo - Dobudovanie dažďovej kanalizácie v obci Dvorec časť Sliezska osada.
  zverejnená 14.11.2017
 37. Dohoda o postúpení práva a povinností.
  zverejnená 30.10.2017
 38. Dodatok č. 1 k zmluve č. 2221600023 o združených službách dodávky zemného plynu.
  zverejnený 30.10.2017
 39. Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 24 741
  zverejnený 30.10.2017
 40. Odstúpenie od zmluvy o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnené 30.10.2017
 41. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice.
  zverejnená 22.9.2017
 42. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  zverejnená 14.9.2017
 43. Zmluva o dielo - vybudovanie multifunkčnej miestnosti zo starej kotolne.
  zverejnená 4.8.2017
 44. Príkazná zmluva o propagácii MAS Bebrava na podujatí.
  zverejnená 6.6.2017
 45. Zmluva č. 2017/0274 o poskytnutí dotácie - TSK.
  zverejnená 5.6.2017
 46. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 5.6.2017
 47. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP.
  zverejnená 5.6.2017
 48. Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
  zverejnená 3.5.2017
 49. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 3.5.2017
 50. Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT
  zverejnená 8.3.2017
 51. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 20.12.2016
 52. Zmluva o dielo - Oprava a zateplenie fasády na budove ZŠ.
  zverejnená 14.12.2016
 53. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
  zverejnená 17.10.2016
 54. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
  zverejnená 26.9.2016
 55. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba "PE Dvorec Osada, rekonštrukcia NNK, TS, VNK."
  zverejnená 29.7.2016
 56. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 19.7.2016
 57. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
  zverejnená 13.7.2016
 58. Zmluva ENVI - PAK, a.s.
  zverejnená 20.6.2016
 59. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 25.5.2016
 60. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba ZSE pre "Dvorec IBV Sliezska osada VNK, TS, NNK".
  zverejnená 19.5.2016
 61. Kúpna zmluva medzi obcou Dvorec a SVHP, š.p.-vodné plochy zapísané na LV č. 263
  Zverejnené 19.5.2016
 62. Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti "Nech sa nám netúlajú".
  zverejnená 12.5.2016
 63. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  zverejnená 25.4.2016
 64. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK
  zverejnená 25.4.2016
 65. Zmluva o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnená 11.3.2016
 66. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  zverejnená 9.3.2016
 67. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnená 29.2.2016
 68. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741p
  zverejnená 8.1.2016
 69. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741
  zverejnená 8.1.2016
 70. Poistná zmluva - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 7.1.2016
 71. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721p
  zverejnená 4.12.2015
 72. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721
  zverejnená 4.12.2015
 73. Dohoda o zrušení zmluvy č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 4.12.2015
 74. Zmluva o dielo č. 1/2015 - PD chodníky
  zverejnená 6.10.2015
 75. Zmluva o spolupráci č. 516/2015-6
  zverejnená 6.10.2015
 76. Darovacia zmluva č. 515/2015-5
  zverejnená 6.10.2015
 77. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 514/2015-4
  zverejnená 6.10.2015
 78. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1733/2015/D
  zverejnená 5.10.2015
 79. Zmluva o termínovanom úvere č. 1136/2015/UZ
  zverejnená 5.10.2015
 80. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnený 23.9.2015
 81. Príloha č. 1 k zmluve č. TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 82. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 83. Zmluva o dielo na dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému.
  zverejnená 17.9.2015
 84. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 8.9.2015
 85. Zmluva o externom projektovom manažmente č. PRV 2015-32
  zverejnená 21.5.2015
 86. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 5.5.2015
 87. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 4.5.2015
 88. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
  zverejnená 20.2.2015
 89. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnená 20.2.2015
 90. Dohoda menšie obecné služby č. 2/2015
  zverejnená 15.1.2015
 91. Dohoda menšie obecné služby č. 1/2015
  zverejnená 15.1.2015
 92. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnená 12.12.2014
 93. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 28.11.2014
 94. Dodatok k zmluve ZSE - Ponuka E.Výhoda/2014
  zverejnená 14.10.2014
 95. ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  zverejnená 8.10.2014
 96. Zmluva č. 2014/0309 o poskytnutí dotácie
  zverejnená 1.10.2014
 97. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 98. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 99. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 100. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 29.7.2014
 101. Zmluva o preprave osôb
  zverejnená 16.5.2014
 102. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014
  zverejnená 16.5.2014
 103. Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecných bremien
  zverejnená 16.5.2014
 104. Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
  zverejnený 13.5.2014
 105. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
  zverejnená 20.3.2014
 106. Dodatok k zmluve na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
  zverejnený 14.3.2014
 107. Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
  zverejnená 3.3.2014
 108. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  zverejnená 3.3.2014
 109. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnené 10.1.2014
 110. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
  zverejnená 8.7.2013
 111. Zmluva o odbere plastového odpadu
  zverejnená 14.6.2013
 112. ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
  zverejnená 10.6.2013
 113. Dohoda menšie obecné služby č. 4/2013
  zverejnená 29.4.2013
 114. Dohoda menšie obecné služby č. 3/2013
  zverejnená 26.3.2013
 115. Poistná zmluva menšie obecné služby
  zverejnená 7.1.2013
 116. Dohoda menšie obecné služby č. 2/2013
  zverejnená 7.1.2013
 117. Dohoda menšie obecné služby č. 1/2013
  zverejnená 7.1.2013
 118. Poistná zmluva - obecné budovy
  zverejnená 31.12.2012
 119. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 30.11.2012
 120. Zmluva o výkupe použitého jedlého oleja a tukov
  zverejnená 3.7.2012
 121. Zmluva o zriadení vecného bremena
  zverejnená 19.6.2012
 122. Dodatok k zmluve SPP
  zverejnený 31.5.2012
 123. Zmluva - audítorske služby
  zverejnená 31.5.2012
 124. Zmluva - Spoločný obecný úrad
  zverejnená 11.5.2012
 125. Nájomná zmluva na obecný pozemok
  zverejnená 30.3.2012
 126. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 30.3.2012
 127. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - menšie obecné služby
  zverejnená 30.3.2012
 128. Zmluva o dielo - výmena okien a dverí na budove OcÚ a MŠ
  zverejnená 8.2.2012
 129. Zmluva o nájme - obecný pozemok
  zverejnená 8.2.2012
 130. Zmluva - elektronické služby VŠZP
 131. Poistná zmluva obecný úrad
 132. Poistná zmluva - obecné budovy
 133. Zmluva - elektronické služby Dôvera
 134. Zmluva - Úrad vlády SR
  Dotácia na výmenu okien na budovách Ocú a MŠ
 135. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 8.3.2019