Zmluvy

 1. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.6.2019
  Zverejnené 29.12.2021
 2. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
  Zverejnené 29.12.2021
 3. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku TSK
  Zverejnené 29.12.2021
 4. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy(A)č. 04/008/20 Dodatok č. 1
  Zverejnené 19.11.2021
 5. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.O2.2-20150066
  Zverejnené 3.11.2021
 6. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ
  Zverejnené 29.10.2021
 7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnené 29.10.2021
 8. Mandátna zmluva č. 2021/0610/000135
  Zverejnené 18.10.2021
 9. Zmluva o poskytnutí služby využitia a správy frekvencie
  zverejnené 07.10.2021
 10. Zmluva o Zriadení vecných bremien
  Zverejnené 01.10.2021
 11. Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/45419/21
  zverejnené 26.08.2021
 12. Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
  zverejnená 11.8.2021
 13. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorskych služieb.
  zverejnená 14.7.2021
 14. Zmluva o združených dodávkach plynu.
  zverejnená 1.7.2021
 15. Zmluva o bežnom účte - Prima banka.
  zverejnená 9.7.2021
 16. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe.
  zverejnená 1.7.2021
 17. Dohoda o zabezpečení odbornej praxe.
  zverejnená 2.6.2021
 18. Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice.
  zverejnená 24.5.2021
 19. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe.
  zverejnená 13.5.2021
 20. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 13.5.2021
 21. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
  zverejnená 13.5.2021
 22. Darovacia zmluva - vodovod.
  zverejnená 5.5.2021
 23. Mandátna zmluva č. 2020/1503/00015
  zverejnená 26.3.2021
 24. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.072TN130044
  zverejnené 26.03.2021
 25. Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
  zverejnené 26.03.2021
 26. Dodatok k zmluve EKO HUNKA.
  zverejnená 10.2.2021
 27. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb.
  zverejnená 10.2.2021
 28. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "WIFI PRE TEBA"
  zverejnená 16.12.2020
 29. Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR.
  zverejnená 8.12.2020
 30. Zmluva o municipálnom úvere č. 04/008/20 - Prima banka Slovensko, a.s.
  zverejnená 26.11.2020
 31. Dohoda - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny č. 20/09/012/14.
  zverejnená 27.10.2020
 32. Zmluva o dielo - PEMAT.
  zverejnená 27.10.2020
 33. Zmluva o bežnom účte.
  zverejnená 7.10.2020
 34. Zmluva o grantovom účte.
  zverejnená 7.10.2020
 35. Zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 17.9.2020
 36. Dohoda - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
  zverejnená 17.9.2020
 37. Dohoda o zabezpečení a vykonaní súvislej praxe študenta.
  zverejnená 17.9.2020
 38. Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb.
  zverejnená 9.7.2020
 39. Spracovateľská zmluva - zmluva o spracovaní osobných údajov.
  zverejnená 9.7.2020
 40. Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.
  zverejnené 26.06.2020
 41. Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku.
  zverejnené 28.5.2020
 42. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 8.4.2020
 43. Zmluva o poskytnutí dotácie - Prístavba hasičskej zbrojnice - 2.etapa.
  zverejnené 10.3.2020
 44. Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke.
  zverejnená 10.3.2020
 45. Zmluva o výpožičke - hasičský automobil.
  zverejnená 10.3.2020
 46. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
  zverejnená 5.3.2020
 47. Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec.
  zverejnená 16.12.2019
 48. Zmluva o dielo - detské ihrisko v časti Sliezska osada.
  zverejnená 4.12.2019
 49. Zmluva o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnená 15.10.2019
 50. Zmluva o dielo č. EA MAS 7.2. 027
  zverejnená 7.10.2019
 51. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb VS/49/19.
  zverejnená 8.7.2019
 52. Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom /GDPR/.
  zverejnená 12.6.2019
 53. Zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 12.6.2019
 54. Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080419/1
  zverejnená 13.5.2019
 55. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
  zverejnená 13.5.2019
 56. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 30.4.2019
 57. Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb.
  zverejnená 30.4.2019
 58. Dodatok č. 3 /EKO HUNKA/
  zverejnená 18.3.2019
 59. Kúpna zmluva - parc. č. 104.
  zverejnená 13.3.2019
 60. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 8.3.2019
 61. Licenčná zmluva - TENDERnet s.r.o.
  zverejnená 25.1.2019
 62. Darovacia zmluva - DVOREC s.r.o.
  zverejnená 23.1.2019
 63. Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.
  zverejnená 10.12.2018
 64. Zmluva o dielo č. 2/2018
  zverejnená 23.11.2018
 65. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
  zverejnená 20.11.2018
 66. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002917 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.
  zverejnená 20.11.2018
 67. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.
  zverejnená 20.11.2018
 68. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-014/2018.
  zverejnená 20.11.2018
 69. Zmluva o dielo č. 1/2018
  zverejnená 16.10.2018
 70. Zmluva č.27/POD-301/18
  zverejnená 15.10.2018
 71. Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2018
 72. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Dvorec 01.
  zverejnená 19.9.2018
 73. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
  zverejnená 9.8.2018
 74. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
  zverejnená 6.7.2018
 75. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
  zverejnená 20.6.2018
 76. Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu - papier.
  zverejnená 18.6.2018
 77. Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2018.
  zverejnená 28.5.2018
 78. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa.
  zverejnená 28.5.2018
 79. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 23.3.2018
 80. Kúpna zmluva - SVHP, š.p.
  zverejnená 13.2.2018
 81. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  zverejnená 8.1.2018
 82. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.
  zverejnená 8.1.2018
 83. Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
  zverejnená 6.12.2017
 84. Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec /žiadosť o NFP z PRV SR/.
  zverejnená 30.11.2017
 85. Dodatok k zmluve zo dňa 18.5.2017 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete číslo 1000470317.
  zverejnená 30.11.2017
 86. Zmluva o dielo - Dobudovanie dažďovej kanalizácie v obci Dvorec časť Sliezska osada.
  zverejnená 14.11.2017
 87. Dohoda o postúpení práva a povinností.
  zverejnená 30.10.2017
 88. Dodatok č. 1 k zmluve č. 2221600023 o združených službách dodávky zemného plynu.
  zverejnený 30.10.2017
 89. Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 24 741
  zverejnený 30.10.2017
 90. Odstúpenie od zmluvy o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnené 30.10.2017
 91. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice.
  zverejnená 22.9.2017
 92. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  zverejnená 14.9.2017
 93. Zmluva o dielo - vybudovanie multifunkčnej miestnosti zo starej kotolne.
  zverejnená 4.8.2017
 94. Príkazná zmluva o propagácii MAS Bebrava na podujatí.
  zverejnená 6.6.2017
 95. Zmluva č. 2017/0274 o poskytnutí dotácie - TSK.
  zverejnená 5.6.2017
 96. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.
  zverejnená 5.6.2017
 97. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP.
  zverejnená 5.6.2017
 98. Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
  zverejnená 3.5.2017
 99. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 3.5.2017
 100. Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT
  zverejnená 8.3.2017
 101. Zmluva o nájme hrobového miesta
  zverejnená 20.12.2016
 102. Zmluva o dielo - Oprava a zateplenie fasády na budove ZŠ.
  zverejnená 14.12.2016
 103. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
  zverejnená 17.10.2016
 104. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
  zverejnená 26.9.2016
 105. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba "PE Dvorec Osada, rekonštrukcia NNK, TS, VNK."
  zverejnená 29.7.2016
 106. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 19.7.2016
 107. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
  zverejnená 13.7.2016
 108. Zmluva ENVI - PAK, a.s.
  zverejnená 20.6.2016
 109. Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.
  zverejnená 25.5.2016
 110. Zmluva o zriadení vecných bremien - elektroenergetická stavba ZSE pre "Dvorec IBV Sliezska osada VNK, TS, NNK".
  zverejnená 19.5.2016
 111. Kúpna zmluva medzi obcou Dvorec a SVHP, š.p.-vodné plochy zapísané na LV č. 263
  Zverejnené 19.5.2016
 112. Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti "Nech sa nám netúlajú".
  zverejnená 12.5.2016
 113. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  zverejnená 25.4.2016
 114. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK
  zverejnená 25.4.2016
 115. Zmluva o dielo - Výstavba chodníka v obci Dvorec.
  zverejnená 11.3.2016
 116. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  zverejnená 9.3.2016
 117. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Dvorec.
  zverejnená 29.2.2016
 118. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741p
  zverejnená 8.1.2016
 119. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 741
  zverejnená 8.1.2016
 120. Poistná zmluva - dobrovoľnícka služba
  zverejnená 7.1.2016
 121. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721p
  zverejnená 4.12.2015
 122. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-24 721
  zverejnená 4.12.2015
 123. Dohoda o zrušení zmluvy č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 4.12.2015
 124. Zmluva o dielo č. 1/2015 - PD chodníky
  zverejnená 6.10.2015
 125. Zmluva o spolupráci č. 516/2015-6
  zverejnená 6.10.2015
 126. Darovacia zmluva č. 515/2015-5
  zverejnená 6.10.2015
 127. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 514/2015-4
  zverejnená 6.10.2015
 128. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1733/2015/D
  zverejnená 5.10.2015
 129. Zmluva o termínovanom úvere č. 1136/2015/UZ
  zverejnená 5.10.2015
 130. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
  zverejnený 23.9.2015
 131. Príloha č. 1 k zmluve č. TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 132. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02650
  zverejnená 18.9.2015
 133. Zmluva o dielo na dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému.
  zverejnená 17.9.2015
 134. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  zverejnená 8.9.2015
 135. Zmluva o externom projektovom manažmente č. PRV 2015-32
  zverejnená 21.5.2015
 136. Zmluva o dielo č. EA PRV 2015 - 24
  zverejnená 5.5.2015