ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​T​N​-​O​S​Z​P​2​-​2​0​2​0​/​0​1​7​0​7​7​-​0​0​4​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ T​o​m​á​š​ Š​i​n​k​o​v​i​č​/​6​8​3​
14. 05. 2020
Vec
Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame. Žiadame Vás, aby ste súčasne podľa § 11 ods. 1 zákona ako dotknutá obec informovali do desiatich dní od doručenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona spolu s informáciou o zverejnení žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska v elektronickej podobe na e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​2​7​4​1​1​6​7​0​
E-mail
t​o​m​a​s​.​s​i​n​k​o​v​i​c​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-TN-OSZP2-2020/017077-004
Mesto Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Obec Borčany, Borčany 77, 956 36 Borčany Obec Brezolupy, Brezolupy 63, 957 01 Brezolupy Obec Cimenná, Cimenná 33, 956 37 Cimenná Obec Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou, Čierna Lehota 154, 956 53 Slatina nad Bebravou Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice 36, 957 01 Dolné Naštice Obec Dubnička, Dubnička, 957 03 Dubnička Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55 Dvorec Obec Haláčovce, Haláčovce 48, 956 55 Haláčovce Obec Horné Naštice, Horné Naštice 75, 956 41 Horné Naštice Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Chudá Lehota Obec Krásna Ves, Krásna Ves 142, 956 53 Krásna Ves Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 43 Kšinná Obec Libichava, Libichava 7, 956 38 Libichava Obec Ľutov, Ľutov 20, 957 03 Ľutov Obec Malá Hradná, Malá Hradná 150, 956 54 Malá Hradná Obec Malé Hoste, Malé Hoste č. 191, 956 37 Malé Hoste Obec Miezgovce, Miezgovce 64, 957 01 Miezgovce Obec Nedašovce, Nedašovce 66, 956 35 Nedašovce Obec Omastiná, Omastiná, 956 42 Omastiná Obec Otrhánky, Otrhánky 9, 956 55 Otrhánky Obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Pečeňany Obec Podlužany, okres Bánovce nad Bebravou, Podlužany 72, 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou Obec Pochabany, Pochabany 24, 956 40 Pochabany Obec Pravotice, Pravotice 44, 956 35 Pravotice Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Prusy Obec Ruskovce, okres Bánovce nad Bebravou, Ruskovce 1, 956 54 Veľké Držkovce Obec Rybany, Rybany 415, 956 36 Rybany